Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-07-04 11:17:45

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2017 оны 4 дүгээр сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), РМ2.5 тоосонцор, PM10 тоосонцор, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016-2017 оны хүйтний улирал буюу 2016 оны 10-12, 2017 оны 1-4 дүгээр сард Улаанбаатар хотын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны буюу 2015-2016 оны хүйтний улирлын дундаж агууламжтай харьцуулахад PM10 тоосонцор 7мкг/м3-ээр буюу 5%-аар, PM2.5 тоосонцор 3мкг/м3-ээр буюу 3%-аар, азотын давхар исэл 8мкг/м3-ээр буюу 19%-аар тус тус их, хүхэрлэг хийн агууламж 12мкг/м3-ээр буюу 27%-аар бага байлаа.

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харуулав.

РМ10 тоосонцор

Зураг 1.  PM10 тоосонцрын хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 60%-аар, 2012-2013, 2013-2014 онуудтай харьцуулахад тус бүр 41%-аар, 2014-2015 онтой харьцуулахад 20%-аар тус тус бага байсан бол 2015-2016 онтой харьцуулахад 5%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 3.8 дахин, 2012-2013 он, 2013-2014 онд 2.6 дахин, 2014-2015 онд 1.9 дахин, 2015-2016 он, 2016-2017 онд 1.5 дахин их байна. (Зураг 1)

Зураг 2.  Хүйтний улирлын PM10 тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын нийт суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 103мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 11%-аар их байна (Зураг 2).

PM10 тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард 11 цэгт нийт 311 удаа хэмжилт хийснээс 195 удаа буюу 63% нь агаарын чанарын стандарт дахь ХА-аас давсан.

4 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 408мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 4.1 дахин их байсан байна.

РМ2.5 тоосонцор

Зураг 3.  PM2.5 тоосонцрын хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 32%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 26%-аар, 2013-2014 онтой харьцуулахад 6%-аар тус тус бага байсан бол 2014-2015 онтой харьцуулахад 12%-аар их, 2015-2016 онтой харьцуулахад 3%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 2.8 дахин, 2012-2013 онд 2.6 дахин, 2013-2014 онд 2 дахин, 2014-2015 онд 1.7 дахин, 2015-2016, 2016-2017 онд 1.9 дахин их байна. (Зураг 3)

Зураг 4. Хүйтний улирлын PM2.5 тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 27мкг/м3-д хүрсэн бөгөөд өмнөх оноос 29%-аар их байна (Зураг 4).

PM2.5 тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 7 цэгт 198 удаа тодорхойлсноос 53 удаа буюу 27% нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагдсан.

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 112мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.2 дахин их байсан байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 5.  Азотын давхар исэл NO2-ийн хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь азотын давхар ислийн 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 9%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 28%-аар, 2013-2014 онтой харьцуулахад 2%-аар тус тус бага байсан бол 2014-2015 онтой харьцуулахад 14%-аар, 2015-2016 онтой харьцуулахад 19%-аар тус тус их байсан байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 1.1 дахин, 2012-2013 онд 1.4 дахин, 2013-2014 онд 1.02 дахин их байсан бол 2014-2015 он, 2015-2016 он, 2016-2017 онуудад ХА-аас даваагүй байна. (Зураг 5)

Зураг 6. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин нийт харуулуудын дүнгээр азотын давхар ислийн 2017 оны 4-р сарын сарын дундаж агууламж 35мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 17%-аар их байна (Зураг 6).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 13 цэгт 347 удаа тодорхойлсноос 63 удаа буюу 18%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан.

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 106мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.1 дахин байсан байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 7.  Хүхэрлэг хий SO2-ийн хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 39%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 18%-аар, 2015-2016 онтой харьцуулахад 27%-аар тус тус бага байсан бол 2013-2014 он, 2014-2015 онуудтай харьцуулахад тус бүр 3%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 1.1 дахин их байсан бол бусад онуудад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. (Зураг 7)

Зураг 8. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын

 дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хийн 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 13мкг/м3 байсан нь өмнөх оны  мөн үеийн түвшинд байлаа. (Зураг 8). Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 14 цэгт 346 удаа хэмжилт хийснээс 7 удаа буюу 2%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагдсан. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 64мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 1.3 дахин их байсан байна. Дэлгэрэнгүй үзэх

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 194
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 515
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 743
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 838
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 784
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 589
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 516
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 772
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 1640
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 640
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 676
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 1149
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 598
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 1263
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 1312
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 570
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 592
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 648
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 1160
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 944
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 1037
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 948
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 913
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 830
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 679
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 617
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 690
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 841
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 714
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 751
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 778
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 818
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 1598
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 801
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 876
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 884
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 899
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 816
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 1158
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 841
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 834
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 833
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 1062
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 850
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 722
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 880
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 937
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 904
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 970
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 788
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 943
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 922
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 902
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 953
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 1011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 1120
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 1243
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 1384
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 1373
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 1276
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 1211
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 1267
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 1154
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 1189
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 1172
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 1283
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 1269
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 1337
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 1162
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 1323
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 1344
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 1200
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 1214
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 1166
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 1158
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 1304
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 1944
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 1340
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 1331
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 1259
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 1583
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 1966
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 1388
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 1664
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 1442
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 1420
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 1536
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 1609
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 1438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 1634
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 1640
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 1674
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 1544
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 1726
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 1558
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 1584
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 1633
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 1364
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 1547
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 1338
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 1450
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 1440
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 1986
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 1464
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 1579
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 1596
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 2270
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 2066
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 1836
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 1560
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 1618
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 1588
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 1765
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 1548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 1558
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 1546
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 1550
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 1678
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 1790
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 1532
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 1498
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 1528
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 1530
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 1580
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 1410
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 1516
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 1460
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 1640
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 1488
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 1560
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 1188
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 1542
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 1442
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 2926
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 1566
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 1480
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 1460
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 1658
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 1452
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 1580
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 1554
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 1720
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 1538
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 1560
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 1462
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 1640
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 2205
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 1602
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 1634
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 1534
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 1694
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 2302
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 2290
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 1480
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 1520
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 1452
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 1534
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 1540
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 1540
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 1524
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 1610
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 1856
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 1620
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 1622
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 1580
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 1482
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 1634
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 1570
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 1530
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 1576
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 1642
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 1578
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 1524
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 1534
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 1501
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 1600
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 1614
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 1441
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 1588
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 1637
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 1548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 1844
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 1698
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 1818
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 1948
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 2446
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 1890
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 1942
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 1733
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 1713
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 1918
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 2051
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 2051
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 2110
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 1978
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 2100
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 1887
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 2123
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 1816
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 2023
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 2226
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 2181
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 2170
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 2005
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 1930
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 2034
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 2246
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 2354
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 2192
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 2010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 2222
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 2114
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 2234
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 2226
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 2094
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 1922
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 2132
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 2354
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 2212
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 1852
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 2134
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 2062
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 2272
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 2129
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 2592
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 2653
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 1830
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 2584
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 2086
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 2598
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 2460
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 2016
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 2836
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 2646
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 2564
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 2014
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 2462
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 2310
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 2530
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 3180
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 2372
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 2860
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2540
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2154
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 2114
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 2786
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 2818
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 2834
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 4412
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 4513
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 2898
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 5018
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 2962
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 3074
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 2548
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 3043
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 3392
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 2824
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 5343
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 3436
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 3358
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 3478
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 3762
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 5314
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 4258
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 5760
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 5066

Онцлох мэдээ

Улаанбаатар - 2019/10/17

11 цаг

7 44
O
CF
Утаа
3 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2019/10/17

10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй

6 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store